Institutt for sports- og familiedyrmedisin er delt inn i tre fagseksjoner; seksjon for smådyrsjukdommer, seksjon for hestesjukdommer og seksjon for anestesi og radiologi. Instituttets virksomhet omfatter undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, ph.d.-studenter, spesialistkandidater og etterutdanning av veterinærer og dyrepleiere, vi driver forskning og formidling, og vi driver klinikkdrift som understøtter den kliniske undervisningen og forskningen.

Klinikksjefen er ansvarlig for en profesjonell drift av de to klinikkenhetene, Smådyrklinikken og Hesteklinikken. Klinikkene driftes av de ansatte ved fagseksjonene. Instituttet har et særlig ansvar for dyrepleierutdanningen, og to ansatte for å ivareta den oppgaven. Instituttkontoret ivaretar støttefunksjoner innenfor personal, økonomistyring, fakturering, og andre administrative funksjoner overfor seksjonene og klinikkene.

Den sentrale ledergruppen ved instituttet består av instituttleder, seksjonsledere, kontorsjef og klinikksjef.
Instituttleder: Ann Margaret Grøndahl
Seksjon for smådyrsjukdommer: Anna Eggertsdottir
Seksjon for hestesjukdommer: Siv Hanche-Olsen
Seksjon for anestesi og radiologi: Andreas Haga
Klinikksjef: Åshild Roaldset
Kontorsjef: Ronny Reite
Gå til ansattsøk


Seksjon for smådyrsjukdommer

Seksjonsleder: Førsteamanuensis Anna Eggertsdottir
Stedfortreder: Førsteamanuensis Lars Lønaas
Ledende dyrepleier: Tone Larsen

Seksjonen har ca. 60 ansatte, derav 18 veterinærer (hvorav 1 i II-er- stilling), 25 dyrepleiere, 4 stipendiater og en lege i professor II-stilling. De fleste veterinærene som underviser har doktorgrad. Én er i tillegg internasjonalt sertifisert spesialist i nevrologi, to er internasjonale spesialister i oftalmologi og en er norsk spesialist i smådyrsykdommer.

Vi underviser veterinærstudenter i diagnostikk og behandling av klinisk syke familiedyr, primært hund og katt, innenfor kirurgiske lidelser og indremedisinske lidelser som nevrologi, dermatologi, kardiologi, urologi og nefrologi. Dyrepleierstudentene undervises i kliniske ferdigheter som for eksempel stell og pleie av syke dyr, anestesi og i forebyggende helsearbeid.

Seksjonen har forskningsaktivitet innenfor kreftsykdommer, nyre/urinveislidelser, skjelettlidelser, smertebehandling, øyesykdommer og nevrologiske lidelser.

Seksjonen deltar aktivt i driften av Smådyrklinikken som er videre inndelt i poliklinikk, medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk. I tilknytning til kirurgisk klinikk har vi en rehabiliteringsavdeling for opptrening av dyr etter kirurgiske inngrep. Pasientene blir henvist fra eksterne dyrleger eller internt via poliklinikken.

Seksjon for hestesjukdommer

Seksjonsleder: Universitetslektor Siv Hanche-Olsen
Stedfortreder: Førsteamanuensis Carl Fredrik Ihler              
Ledende dyrepleier: Anita Holm (Guro Hansen i permisjon)

Seksjon for hestesjukdommer har 22 ansatte, 9 veterinærer, 1 stipendiat, 9 dyrepleiere, 1 anestesisykepleier, 1 smed (hovslager) og 1 hovslagerlærling. Av veterinærene har i 6 med internasjonal spesialistkompetanse, 3 innen indremedisin og tre innen kirurgi og 5 av våre veterinærer innehar doktorgrad.

I tillegg til behandling av dyr, er naturligvis utdanning en viktig del av våre oppgaver. Vi underviser både veterinær- og dyrepleierstudenter i diagnostikk og behandling av hester, og har i tillegg også stipendiater og tidvis også internasjonale spesialistkandidater under opplæring. Vi arrangerer også etterutdanningskurs for veterinærer, dyrepleiere og hovslagere gjennom Senter for etter- og videreutdanning (SEVU). Mange kollegaer har også vært innom klinikken i kortere eller lengre perioder for å hospitere, enten for egen lærings skyld, eller som del av spesialistutdanningen. Seksjonen driver Hesteklinikken som tar i mot pasienter fra hele landet for utredning og behandling av medisinske, ortopediske og kirurgiske problemer. Vi samarbeider nært med Seksjon for radiologi og anestesi som tilbyr bildediagnostikk i form av digital røntgen, ultralyd, computer tomografi (CT) og scintigrafi.

Vår forskningsaktivitet er konsentrert rundt leddsjukdommer, obstruktive lidelser i luftveiene og tarmsjukdommer.

Seksjon for anestesi og radiologi

Seksjonsleder: Førsteamanuensis Henning Andreas Haga                      
Stedfortreder og spesielt ansvar for radiologi: Førsteamanuensis Hege Kippenes Skogmo

Seksjonen har 11 ansatte; 3 radiologer, 4 radiografer, 2 anestesiologer, en stipendiat og en spesialistkandidat. Tre av de ansatte har doktorgrad og to av dem har også internasjonal spesialistkompetanse, innen hhv anestesiologi og radiologi.

Vi underviser veterinærstudenter og dyrepleierstudenter i anestesi, smertebehandling og radiologisk diagnostikk. De forskjellige pasientene som brukes i undervisningen har et bredt spekter av kirurgiske og indremedisinske lidelser. Seksjonen har egen forskningsaktivitet innenfor kreftbehandling, anestesi og smertebehandling, og bistår i tillegg ved andre forskningsprosjekter innen klinisk veterinærmedisin.  Den radiologiske delen av seksjonen driver avansert diagnostikk på alle dyrearter ved hjelp av digitalt røntgenutstyr, computertomografi (CT), ultralyd og scintigrafi (nukleærmedisin) og tar imot pasienter fra resten av hospitalet og veterinærklinikker ellers i Norge. Den anestesiologiske delen av seksjonen bistår de forskjellige klinikkene på NVH med klinisk anestesi, smerte-, akutt- og intensivbehandling. Vi har også høy aktivitet i forbindelse med kurs arrangert av senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NVH.