Institutt for basalfag og akvamedisin består av seks seksjoner; seksjon for Akvamedisin og ernæring, seksjon for Anatomi og patologi, seksjon for Biokjemi og fysiologi, seksjon for Genetikk og seksjon for Klinisk patologi. Instituttets virksomhet omfatter undervisning, forskning og laboratoriedrift (PatLab og Sentrallaboratoriet). Instituttkontoret ivaretar støttefunksjoner for instituttet innenfor personal, økonomistyring, fakturaflyt, fakturering, rekvisita, postombæring, intra- og internettsiden, kontordrift osv.

Ledergruppen ved instituttet består av instituttleder, seksjonsledere og kontorsjef:
Instituttleder: Mona Aleksandersen
Seksjon for anatomi og patologi: Charles Press
Seksjon for biokjemi og fysiologi: Michael Tranulis
Seksjon for akvamedisin og ernæring: Åshild Krogdahl
Seksjon for genetikk: Frode Lingaas
Seksjon for klinisk patologi: Stein I. Thoresen
Administrasjon: Bendt Rimer
Gå til ansattsøk

 

Seksjon for anatomi og patologi

Seksjon for anatomi og patologi har ca. 30 ansatte. Seksjonen har ansvar for undervisning av veterinærstudenter og dyrepleierstudenter i anatomi (læren om organismens normale oppbygning og utvikling) og patologi (læren om sykdommer) hos husdyr. Viktige forskningstemaer ved seksjonen er immunsystemet hos husdyr og fisk, sykdommer hos oppdrettsfisk, sykdomsutvikling (patogenese) hos husdyr og fisk inkludert prionsykdommer og kroniske inflammatoriske tarmsykdommer. Obduksjon av dyr og undersøkelse av vevsprøver (biopsier) utføres også.

Seksjon for biokjemi og fysiologi

Seksjon for biokjemi og fysiologi er ansvarlig for NVHs undervisning i biokjemi, cellebiologi og fysiologi. Seksjonens forskning er konsentrert om følgende områder: 1) Transgen sebrafiskmodell - etablering av ES-cellekulturer for produksjon av målrettet mutagenese ("knockout") sebrafisk og mikromatrisemetode for analyse av transkriptomet. 2) Scrapie hos sau - studier av prionproteinets spaltning, omsetning, sortering, bindingspartnere og normalfunksjon i cellekultur. 3) Studier av prionreplikasjon i cellekultur; fysiologiske omstillinger hos sau utsatt for fysisk stress; transgen musemodell i studier av utviklingen av arteriosklerose og osteoporose; studier av kalsiumstoffskiftets patofysiologiske betydning for nefrogenesen hos hund.

Seksjon for akvamedisin og ernæring

Seksjon for akvamedisin og ernæring har ansvaret for undervisningen i akvamedisin og husdyrernæring for veterinær- og masterstudentene ved NVH. Undervisningen er i stor grad forskningsbasert og forskningsaktiviteten ved seksjonen er todelt. Innen akvamedisin er forskningen konsentrert omkring infeksjonsmedisinske problemstillinger i akvakultur, med hovedvekt på virusinfeksjoner hos laksefisk, i særlig grad Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus (IPNV). Innenfor ernæring er forskningen rettet mot uløste spørsmål omkring virkninger av vegetabilske formidler og antinæringsstoffer på fordøyelsesfysiologiske forhold. For tiden er nye proteinkilder i for til oppdrettsfisk i fokus og virkninger på histologiske, molekylære, biokjemiske, hormonelle studeres. Seksjonen deltar som ”Tarm og helsegruppen” innenfor The Aquaculture Protein Center (Center of Excellence).

Seksjon for genetikk

Seksjon for genetikk underviser veterinærstudenter for at de skal ha best mulig kunnskap om hvordan genetiske mekanismer påvirker helse, velferd og produksjon hos dyr og fisk. Seksjonen har stor forskningsaktivitet omkring kartlegging av hvilke gener som påvirker egenskapene nevnt ovenfor, samt å skaffe ny kunnskap om hvordan disse genene reguleres og uttrykkes. Seksjonen gir veileding når det gjelder genetisk testing for sykdommer hos dyr og har dessuten stor aktivitet innen genetisk identifikasjon av individer, raser, arter og populasjoner ved hjelp av moderne DNA-teknologi (f.eks. ved tvil om avstamning/ faunakriminalitet/ kriminalsaker).

Seksjon for klinisk patologi inkludert Sentrallaboratoriet

Seksjon for klinisk patologi er ansvarlig for undervisning innenfor klinisk patologi som omfatter klinisk kjemi, hematologi og cytologi. Sentrallaboratoriet er et veterinærmedisinsk, klinisk patologisk service- og forskningslaboratorium. Laboratoriet utfører kjemiske, hematologiske, endokrinologiske, histologiske og cytologiske analyser i pasientprøver, både fra høgskolens klinikker og fra veterinærpraksiser i hele landet. Histologiske undersøkelser for høgskolens klinikker og eksterne privatklinikker ("PatLab") utføres i samarbeid med histologer ved Seksjon for anatomi og patologi ved NVH. Rekvirentene gis videre råd om prøvetaking, analysevalg og tolkning av prøvesvar. Laboratoriet bistår i forskningsprosjekter som omfatter problemstillinger sentrallaboratoriet har spesiell kompetanse i samt utøver egen forskningsaktivitet for å kunne være en aktiv del av det internasjonale veterinærmedisinske klinisk-patologiske fellesskapet.