Avhandlingens tittel: Deer ked (Lipoptena cervi) and moose (Alces alces) in Norway – interactions between an invading ectoparasite, its host and the environment.

Bildet over er tatt på ettervinteren og viser en elg med begrenset håravfall. Foto: Lars-Ole Jørgensen, ERRØ

Høy elgtetthet og mildt høstvær betyr økt tetthet av hjortelusflue. Mye furuskog i elgens leveområde har samme effekt. Dette er resultatet av ny forskning på hjortelusfluas spredningsmønster på Østlandet. Kunnskapen kan benyttes til å begrense parasittens skadevirkninger i norsk natur.

Hjortelusflua ble påvist første gang i Norge i Halden i 1983. Parasitten suger blod, hovedsakelig fra hjortedyr (elg, rådyr og hjort), men angriper også mennesker og andre husdyr. I Finland betrakter man parasitten som et stort hinder for menneskers bruk av naturen under svermingen på høsten, og det rapporteres om et økende antall tilfeller av hudbetennelser i forbindelse med bitt av hjortelusflua.

Knut Madslien har kartlagt spredningsmønsteret for hjortelusflua i Fennoskandia, han har gitt en patologisk beskrivelse av håravfall hos elg på Østlandet i 2006/2007, sett på miljøfaktorer som kan være gunstige for parasitten og undersøkt for eventuelle smittsomme agens hos hjortelusflue og vert.

Obduksjon av hårløs elg på veterinærinstituttet Foto: VISpredningsmønsteret  ble undersøkt ved hjelp av spørreundersøkelser blant jegere og bruk av web-verktøyet  www.flattogflue.no.  Resultatene viste at parasittens utbredelseområde nå er fra Lillesand i sør til Elverum i nord, med størst tetthet langs svenskegrensa.

Utbruddet av håravfall hos elg på Østlandet i 2006/07 skyldtes sannsynligvis ekstraordinære  forekomster av hjortelusflue. Og årsaken til denne masseforekomsten av parasitten var mest sannsynlig en kombinasjon av høy elgtetthet og en særlig mild høst i 2006.

En studie blant 350 felte elg i syv kommuner på Østlandet viste at samtlige dyr hadde  hjortelusfluer i pelsen, men mengden varierte betydelig. Madslien beskriver en klar positiv sammenheng mellom mengde furuskog i elgens leveområde og mengde hjortelusfluer i elgpelsen.

Madslien fant høy forekomst av bakterier innen slekten Bartonella spp. i både elgens blod og i hjortelusfluer. Mens elg utenfor hjortelusfluas utbredelsesområde  var smittet med kun én type Bartonella-bakterie, var elg innenfor utbredelsesområdet smittet med to ulike Bartonella-bakterier. Funnene indikerer at elgen er reservoar for Bartonella spp. og at hjortelusflua fungerer som smittespreder for bakterien. Man vet ennå  ikke i hvilken grad de påviste bakteriene kan forårsake sykdom.

Måling av stresshormonet kortisol i elgens hår ble brukt som metode for å vurdere langtidseffekten av hjortelusflua på elgens helse og velferd, men det var generelt liten sammenheng mellom mengde hjortelusflue, slaktevekt og nivå av hårkortisol. Dette indikerer at elgen tåler begrensede mengder av parasitten relativt godt.

Doktorgradsarbeidet ble utført ved Veterinærinstituttet (VI), men forskere, ingeniører og studenter ved VI, NVH, UiO, HiHe, NINA, Statens veterinärmedicinska anstalt (Sverige), Uppsala universitetssjukhus (Sverige) og University of Oulu (Finland) har vært sentrale samarbeidspartnere.

Knut MadslienHovedveileder: Bjørnar Ytrehus

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.06.2013, kl. 09:15.
Oppgitt emne: "Diseases in wild cervids in Norway; present status and future challenges"
Sted: Norges veterinærhøgskole, Festsalen

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2013, kl. 11:15, Norges veterinærhøgskole, Festsalen

Personalia: Knut Madslien kommer opprinnelig fra Lillehammer. Han ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 2004 og arbeidet 1,5 år som distriktsveterinær (blandet praksis) i Sverige, før han begynte som forsker på Seksjon for vilthelse, Veterinærinstituttet i 2006 og fortsatte i denne stillingen frem til han begynte på doktrogradsarbeidet i 2010.

Kontakt: Knut Madslien, tlf: 91736909 / 23216375, e-post: knut.madslien@vetinst.no

Magnhild Jenssen, informasjonskonsulent NVH, tlf.: 77 66 54 01, mobil: 957 94 830 og e-post magnhild.jenssen@nvh.no