Studiet er normert til 5,5 eller 6 år.

Studentene følger et fast oppsatt program av forelesninger, kollokvier, kurs og praktisk/klinisk undervisning. I de seks første semestrene er studiet organisert i blokker med flere fag integrert. Fra og med 7. semester er undervisningen konsentrert om den anvendte delen av veterinærmedisinen. Det siste året kan studentene innen visse rammer velge mellom fem differensieringsretninger. Dette året må studentene levere en skriftlig fordypningsoppgave. 

Differensieringsretningene er:

De tre første årene blir hele kullet for en stor del undervist samlet. Under den mer praktisk rettede undervisningen deles kullet i mindre grupper som roterer mellom ulike fagområder. Du kan lese mer om dette under oppbygging

I sommerferien mellom første og andre studieår må studentene skaffe seg 4 ukers praksis i husdyrhold. Lånekassen gir lån, men ikke stipend.

Senere i studiet må studentene også skaffe seg 4 ukers praksis med veterinær. NVH dekker ikke utgifter til dette. I 8. og 9. semester blir studenter også utplassert 4 uker i Sandnes. I differensieringsåret kan også undervisningen bli lagt til andre steder.

Forelesninger og kollokvier er frivillige, mens kurs og praktisk/klinisk undervisning er obligatorisk. Studenter må delta i vaktordning på klinikkene.

Se høyre kolonne for studie- og semesterplaner og viktige forskrifter.

Mål for studiet

NVH skal utdanne veterinærer som:

  • Har gode grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i veterinærmedisin slik at de kan arbeide for bedre dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd.  
  • Forstår både betydningen av begrepene “en helse - en verden” og “dyrs egenverdi” og handler etisk i tråd med dette. 
  • Har bred forståelse for naturvitenskapelige problemstillinger og er i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor veterinærmedisinske arbeidsfelt og forskning.  
  • Har evnen til å kommunisere på en forståelig, effektiv og respektfull måte med klienter, allmennheten, kolleger og ansvarlige myndigheter. 
  • Kjenner sin faglige begrensning og ivaretar den yrkesmessige forpliktelsen knyttet til videre utdannelse, opplæring og yrkesmessig utvikling gjennom hele livet.
All søkning til Norges veterinærhøgskole foregår på nett til Samordna opptak.Søkerveven åpner 1. februar på samordnaopptak.no. Her finner du også mer informasjon om fremgangsmåte, krav og poengberegning. Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen grupper)
For å søke på dyrepleierstudiet krever NVH at du har generell studiekompetanse.
All søkning til Norges veterinærhøgskole foregår på nett til Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen grupper)
Mer informasjon om opptak til studiet finner du under opptakssiden. Les også vår side for ofte stilte spørsmål hvis du lurer på noe. 

Opptak

All søkning til Norges veterinærhøgskole foregår på nett til Samordna opptak. Søknadsfrist: 15. april. 

Opptakskrav: (1) generell studiekompetanse, og (2) særkrav:
  • Matematikk R1 eller S1 + S2
  • Kjemi 1 + 2
Poenggrense ved opptaket 2013:
  • Førstegangsvitnemålskvote: 53,0 poeng 
  • Ordinærkvote: 63,2 poeng
Mer informasjon om opptak til studiet finner du på opptakssiden. Les også vår side for ofte stilte spørsmål hvis du lurer på noe. 
.